รายนามผู้บริหารระดับคณะ

Dr-Kanjana-M

ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Tanyaporn

ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัย

Jiranart

ผศ.จิรนาถ บุญคง

ผู้ช่วยคณบดีด้านแผนงานและประกันคุณภาพ

รายนามผู้บริหารระดับภาควิชา

Kanit

ผศ.คณิต ทองพิสิฐสมบัติ

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

Pattama

อาจารย์ปัทมา ศรขาว

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

Tanyaporn

ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

Pariwat

อาจารย์ ปริวรรต องค์ศุลี

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Buntueng

ผศ.บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข

หัวหน้าภาควิชาเคมี