Uncategorized

Jun
06
Apr
09

“9th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis”

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหารเป็นเวลาต่อเนื่องทุกปี การจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ในหัวเรื่อง “9 th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ. ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบคุคลทั่วไป ที่สนใจ ณ อาคาร 14 […]

By admin | Uncategorized
DETAIL
Jun
26

วิทย์ใกล้ชุมชน

Dipping sauce present Download กระบวนการผลิตฟิล์ม Download พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง       Download ระบบนำร่องเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสยามและสืบค้นด้วยเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Download การยืดอายุผลไม ดวยการใชสารเคลือบผิว      Download การผลิตคุกกี้เนยเสริมเส้นใยจากกากเมล็ดทานตะวัน Download

By admin | Uncategorized
DETAIL
Aug
30

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย Brochure

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยของคณะวิทยศาสตร์   ชื่อเรื่อง    1.  การผลิตคุกกี้เนยพลังงานต่ำ  โดย ปิยนุสร์ น้อยด้วง และนคร บรรดิจ   2. การใช้มิวซิเลจจากเม็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่  โดย ปิยนุสร์ น้อยด้วง และเนตรนภา วิเลปะนะ   3.  เครื่องทำไอศกรีมด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก โดย ผศ.คณิต ทองพิสิฐสมบัติ   4. เค้กเนยสดแคลอรี่ต่ำ  โดย จิรนาถ บุยคง, นนทิกา ราชชมภู และวิลาวัลย์ ฟุ้งพิมาย  

By admin | Uncategorized
DETAIL
May
26

คว้ารางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  นางสาวลักขณัฏฐา ใหม่คามิ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็น 1 ใน 60 ตัวแทนนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science) สัตวแพทย์ และสัตวบาล จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Betagro Food Safety Academy 2010” ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) โครงการนี้เป็นการสร้างแนวคิดอาหารปลอดภัยเพื่อคนรุ่นใหม่ปี 2010 โดยการเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และรับฟังประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ และการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในการนี้นางสาวลักขณัฏฐา และคณะ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาต่างสถาบันอีก 9 คน ยังได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ชื่อว่า Golden Ball ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแช่เยือกแข็งทำจากหมู และไข่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากเครือเบทาโกร  และได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

By admin | Uncategorized
DETAIL
Oct
22

รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวเสาวลักษณ์  สุนทรศรีนุวัตร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2553   ซึ่งทุนของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย  

By admin | Uncategorized
DETAIL
Oct
22

ทีมนักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารคว้ารางวัลประกวดโครงงาน

   คณะวิทยาศาสตร์ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นำทีมโดยนายนรวิชร์ อินจับ และเพื่อนร่วมทีม นางสาวนิลาวัณ์ จอดนอก และนางสาวขวัญดาว ศิริรัตนศักดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตชุดทดสอบสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนในอาหารอย่างง่าย” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ อาคารสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผลการประกวด ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามคว้ารางวัลชมเชย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา นับเป็นการสร้างชื่อเสียงอีกครั้งให้แก่มหาวิทยาลัย  จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คิดผลงานดีๆ เพื่อเข้าร่วมประกวดเวทีระดับชาติต่อไป 

By admin | Uncategorized
DETAIL
Oct
21

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลิ่นรสในอาหาร  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตรวจสอบ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis (ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2554 ณ ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ   

By admin | Uncategorized
DETAIL

E-Content

อาหาร ทำขนมจีบด้วยเตาไมโครเวฟ การผลิตเส้น Pasta ชาจีนPornchai เกี้ยวซ่าWanpen อื่นๆ อยากรวยต้องรู้1

By admin | Uncategorized
DETAIL

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email: 
sci2@siam.edu

  • 0
  • 1
  • 29
  • 3,204
  • 28,760
usda
TOP