กิจกรรมนักศึกษา

May
11
May
11
May
11
May
11
May
11
May
11

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า(food allergen)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า(food allergen) [pdf-embedder url=”https://science.siam.edu/wp-content/uploads/2016/09/food_allergen.pdf”]

DETAIL

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันแก่นักศึกษา

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันแก่นักศึกษา [pdf-embedder url=”https://science.siam.edu/wp-content/uploads/2016/09/โครงการอบรมความรดานประกนแกนกศกษารปภาพ.pdf”]

DETAIL

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา(HACCP)

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา(HACCP) [pdf-embedder url=”https://science.siam.edu/wp-content/uploads/2016/09/โครงการเตรยมความพรอมแกนกศกษากอนสำเรจการศกษาHACCPรปภาพ.pdf”]

DETAIL

โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการทำงานเป็นทีม

โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการทำงานเป็นทีม [pdf-embedder url=”https://science.siam.edu/wp-content/uploads/2016/09/โครงการจดอบรมพฒนาทกษะดานการทำงานเปนทมรปภาพ.pdf”]

DETAIL

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email: 
sci2@siam.edu

usda
TOP