Latest

Jan
18

รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-668-2457  

By admin | Latest
DETAIL
Apr
05
Jun
29
Aug
17
Aug
15

งานวันรำลึกผู้ก่อตั้ง “อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช”

  ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานวันรำลึกผู้ก่อตั้ง “อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช และหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

By admin | Latest
DETAIL

โครงการฝึกงานด้านเทคนิค IAESTE Thailand

 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศของ IAESTE Thailand คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ ๒. กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ๓. กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ ๔. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ๕. อายุระหว่าง ๑๘ –๓๐ ปี ๖. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ หลักฐานการสมัคร ๑ ใบสมัคร (สามารถใช้สาเนาใบสมัครหรือ Download ใบสมัครได้ ) ๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จานวน ๓ ใบ […]

By admin | Latest
DETAIL
Apr
01

การประชุมวิชาการนานาชาติ “1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry 2014”

สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Chemical Society, ACS) Division of Agricultural and Food Chemistry (AGFD)และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกาสาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand (ACS-ICSCT) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ “1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry 2014” ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ณ Montein Riverside Hotel Bangkok โดยมีสาขาการประชุมใน 4 กลุ่ม คือ

  1. Food Bioactives and Health
  2. Food Safety
  3. Dairy Products
  4. Flavor Chemistry

การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ที่มาบรรยายพิเศษถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขา และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายทางการวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

By admin | Latest
DETAIL
Nov
16

ถั่วเหลือง แหล่งผลิตสารเคมีขั้นสูง

  ข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับถั่วเหลือง

By admin | Latest
DETAIL
Aug
13

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา 2556 ซึ่งตรงกับนักศึกษาชายที่เกิดในปี 2536 ที่ไม่ได้เรียนวิชารักษาดินแดน ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จึงประชาสัมพันธ์ไปยัง นักศึกษาชายทุกคนที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2556 นี้ จะต้องมาติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 หลักฐานที่จะต้องนำมาทำการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมีดังนี้ 1. สด 9 ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง อย่างชัดเจน 3 ฉบับ   2. สด.35 ถ่ายสำเนาอย่างชัดเจน 3 ฉบับ    (ให้ไปรับที่อำเภอ/เขต ที่ขึ้นทะเบียนทหาร) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ 4. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา พร้อมสำเนา 2 ชุด     (ทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล) […]

By admin | Latest
DETAIL

Facebook Fanpage

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email: 
sci2@siam.edu

  • 0
  • 25
  • 27
  • 1,779
  • 18,609
usda
TOP