“9th  Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis”

“9th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis”

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหารเป็นเวลาต่อเนื่องทุกปี
การจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ในหัวเรื่อง “9 th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ. ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร ให้แก่ นักศึกษา
อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบคุคลทั่วไป ที่สนใจ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand) ตั้งอยู่ ณ คณ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณอัมพร สุขศิริวัฒนโรจน์ โทร 02-867 8026 (e-mail : sci2@siam.edu)