ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยผ่านนิทรรศการขนมไทย

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยผ่านนิทรรศการขนมไทย

activity