เลขานุการ

alt
นางสาวอัมพร สุขศิริวัฒนโรจน์
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-8678082, 02-8678000 ต่อ 5182