ศูนย์บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(center for Academic Services in Science Technology and Environment, CASSTE)

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนนอกเหนือจากการดำเนินการทางด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ดำริจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาหารและผลิตภัณฑ์ตลอดจนให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งศูนย์ฯในลักษณะดังกล่าวในประเทศไทยยังมีจำนวนจำกัด  ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  อีกทั้งเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยสยามอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.      เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี และกายภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์

3.      เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

4.      เพื่อใช้ทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.      เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม

6.      เพื่อเป็นแหล่งเสริมรายได้ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยสยาม

สถานที่ตั้งของศูนย์

เลขที่ 38 มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 105 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  10160

โทรศัพท์ : 02-867-8026

โทรสาร : 02-8678082

ภาระกิจของศูนย์

ให้บริการการให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กลุ่มธุรกิจประกอบการขนาดย่อม และผู้สนใจทั่วไป