อัตราค่าบริการงานทดสอบ วิเคราะห์ และบริการเครื่องมือ

การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ :
– โคลิฟอร์ม
– จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count)
– จำนวนยีสต์และรา
– Bacillus cereus
– Enterobacteriaceae
– Escherichia coli
– Lactic acid bacteria
– Salmonella
– Shigella
– Staphylococcus aureus
450 บาท / ตัวอย่าง
450 บาท / ตัวอย่าง
450 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (3 ซ้ำการทดลอง) :
– ความชื้น (Moisture)
– ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Aw)
– ค่าพลังงาน โดย Bomb calorimeter
– โปรตีน (Crude protein) โดยวิธี Kjeldahl
– ไขมัน (Crude fat) โดยวิธี Acid hydrolysis, solvent extraction
– เถ้า (Ash) โดยวิธี Dry ashing
– เถ้าไม่ละลายในกรด
– Dietary fiber/Insoluble dietary fiber โดยวิธี Enzymatic-gravimetric
– Soluble dietary fiber โดยวิธี Enzymatic-gravimetric
– เส้นใย (Crude fiber)
– ความหืน (peroxide value) ตัวอย่างที่เป็นน้ำมัน
– ความหืน (peroxide value) ตัวอย่างที่ต้องสกัดไขมันก่อน
– pH
– ไนเตรต
– น้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar)
– น้ำตาลทั้งหมด (Total sugar)
– ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acid)
– ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (Brix)
300 บาท / ตัวอย่าง
300 บาท / ตัวอย่าง
800 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
550 บาท / ตัวอย่าง
480 บาท / ตัวอย่าง
550 บาท / ตัวอย่าง
2,000 บาท / ตัวอย่าง
1,000 บาท / ตัวอย่าง
450 บาท / ตัวอย่าง
300 บาท / ตัวอย่าง
600 บาท / ตัวอย่าง
80 บาท / ตัวอย่าง
300 บาท / ตัวอย่าง
350 บาท / ตัวอย่าง
350 บาท / ตัวอย่าง
250 บาท / ตัวอย่าง
100 บาท / ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ :
– การวัดสี ด้วยเครื่อง color meter
(1 ตัวอย่าง วัดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง)
– การวัดเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่อง Texture analyzer
(1 ตัวอย่าง วัดได้ไม่เกิน 10 ครั้ง)
300 บาท / ตัวอย่าง

400 บาท / ตัวอย่าง

การบริการเครื่องมือ (เศษชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง) :
– UV-Vis Spectrophotometer
– GC-FID
– GC-O
– Rotary Evaporator
– Homogenizer
– Incubator Shaker
150 บาท / ชั่วโมง
500 บาท / ชั่วโมง
1000 บาท / ชั่วโมง
150 บาท / ชั่วโมง
150 บาท / ชั่วโมง
400 บาท / วัน
 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง :
– บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
– บริการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม