คณะวิทยาศาสตร์ได้ขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2539 จากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งผ่านการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย และได้ปรับปรุงหลักสูตรต่อในปี พ.ศ.2550 โดยทำการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2539 จากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งผ่านการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย และได้ปรับปรุงหลักสูตรต่อในปี พ.ศ.2551 โดยทำการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

          ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยให้บริการแก่นักศึกษาภายในคณะวิชา และให้บริการแก่คณะอื่นๆ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตรคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย