ประกาศข่าว/หาทุน

Jun
06
Apr
09

“9th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis”

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหารเป็นเวลาต่อเนื่องทุกปี การจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ในหัวเรื่อง “9 th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ. ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบคุคลทั่วไป ที่สนใจ ณ อาคาร 14 […]

By admin | Uncategorized
DETAIL
Jun
26
May
11
May
11
May
11
May
11
May
11
May
11
Jan
24

โครงการอบรมเรื่อง Principles ofFlavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis

flavor workshop 2018

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหารเป็นเวลาต่อเนื่องทุกปี การจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ในหัวเรื่อง “8th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ. ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand) ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

By admin | Flavor Workshop
DETAIL

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email: 
sci2@siam.edu

usda
TOP