ปรัชญา

ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

ปณิธาน

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แข่งขันได้ในทุกระดับ พร้อมด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในทุกระดับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง มีจิตสำนึกอันดีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
 2. เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและนำไปสู่การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
 4. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 5. ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถครองตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประยุกต์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน ยุคโลกาภิวัฒน์
 5. มีจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ
 6. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีวินัยและมีค่านิยมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต
 8. สามารถสื่อสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 9. เป็นผู้มีทักษะและกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์