นักศีกษาสามารถใช้สิทธิกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นอกเหนือจากทุนที่จัดสรรให้ของมหาวิทยาลัยสยาม http://col.siam.edu/

ค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะ

สาขาวิชา

รหัสสาขาวิชา

ค่าเล่าเรียน (บาท)

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร

47

36,500.-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

48

34,100.-