อัตราค่าบริการ ศูนย์บริการวิชาการฯ

อัตราค่าบริการงานทดสอบ วิเคราะห์ และบริการเครื่องมือ 

การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ :
- โคลิฟอร์ม
- จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count)
- จำนวนยีสต์และรา
- Bacillus cereus
- Enterobacteriaceae
- Escherichia coli
- Lactic acid bacteria
- Salmonella
- Shigella
- Staphylococcus aureus
450 บาท / ตัวอย่าง
450 บาท / ตัวอย่าง
450 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (3 ซ้ำการทดลอง) :
- ความชื้น (Moisture)
- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Aw)
- ค่าพลังงาน โดย Bomb calorimeter
- โปรตีน (Crude protein) โดยวิธี Kjeldahl
- ไขมัน (Crude fat) โดยวิธี Acid hydrolysis, solvent extraction
- เถ้า (Ash) โดยวิธี Dry ashing
- เถ้าไม่ละลายในกรด
- Dietary fiber/Insoluble dietary fiber โดยวิธี Enzymatic-gravimetric
- Soluble dietary fiber โดยวิธี Enzymatic-gravimetric
- เส้นใย (Crude fiber)
- ความหืน (peroxide value) ตัวอย่างที่เป็นน้ำมัน
- ความหืน (peroxide value) ตัวอย่างที่ต้องสกัดไขมันก่อน
- pH
- ไนเตรต
- น้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar)
- น้ำตาลทั้งหมด (Total sugar)
- ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acid)
- ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (Brix)
300 บาท / ตัวอย่าง
300 บาท / ตัวอย่าง
800 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง
550 บาท / ตัวอย่าง
480 บาท / ตัวอย่าง
550 บาท / ตัวอย่าง
2,000 บาท / ตัวอย่าง
1,000 บาท / ตัวอย่าง
450 บาท / ตัวอย่าง
300 บาท / ตัวอย่าง
600 บาท / ตัวอย่าง
80 บาท / ตัวอย่าง
300 บาท / ตัวอย่าง
350 บาท / ตัวอย่าง
350 บาท / ตัวอย่าง
250 บาท / ตัวอย่าง
100 บาท / ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ :
- การวัดสี ด้วยเครื่อง color meter
(1 ตัวอย่าง วัดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง)
- การวัดเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่อง Texture analyzer
(1 ตัวอย่าง วัดได้ไม่เกิน 10 ครั้ง)

300 บาท / ตัวอย่าง

400 บาท / ตัวอย่าง

การบริการเครื่องมือ (เศษชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง) :  
- UV-Vis Spectrophotometer
- GC-FID
- GC-O
- Rotary Evaporator
- Homogenizer
- Incubator Shaker
150 บาท / ชั่วโมง
500 บาท / ชั่วโมง
1000 บาท / ชั่วโมง
150 บาท / ชั่วโมง
150 บาท / ชั่วโมง
400 บาท / วัน
 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง :
- บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
- บริการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

Facebook Fanpage


You are here: Home ศูนย์บริการเครื่องมือ งานบริการอื่น ๆ

Sample image

usda
Sample imageSample image