Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

งานวันรำลึกผู้ก่อตั้ง “อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช”

 

ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานวันรำลึกผู้ก่อตั้ง “อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช และหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


Dr.Narong

 

โครงการฝึกงานด้านเทคนิค IAESTE Thailand

 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศของ IAESTE Thailandคุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
๒. กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓. กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
๕. อายุระหว่าง ๑๘ –๓๐ ปี
๖. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ


หลักฐานการสมัคร

๑ ใบสมัคร (สามารถใช้สาเนาใบสมัครหรือ Download ใบสมัครได้ )
๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จานวน ๓ ใบ
๓ ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท
๔ ค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา ๑๐๐ บาท
๕ สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา (นาตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
๖ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ต้องออกไม่เกิน ๓๐ วันนับจากวันที่สมัคร
๗ ใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) เป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ต้องออกไม่เกิน ๓๐ วันนับจากวันที่สมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/p-apply.php

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ “1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry 2014”

สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Chemical Society, ACS) Division of Agricultural and Food Chemistry (AGFD)และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกาสาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand (ACS-ICSCT) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ “1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry 2014” ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ณ Montein Riverside Hotel Bangkok โดยมีสาขาการประชุมใน 4 กลุ่ม คือ

  1. Food Bioactives and Health
  2. Food Safety
  3. Dairy Products
  4. Flavor Chemistry

การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ที่มาบรรยายพิเศษถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขา และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายทางการวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

Read more...
 

ACS-ICSCT Symposium

alt

 

 
Page 2 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image