Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

alt

นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวเสาวลักษณ์  สุนทรศรีนุวัตร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2553   ซึ่งทุนของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย  

 

การบรรยายวิชาการ

              

 ผศ.บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ได้บรรยายเรื่อง
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดลูกสูบอิสระ

(free piston stirling engine)”
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา 14.00-16.00 น.
แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อเป็นแนวทางแก่นักศึกษาในการพัฒนาและ
ออกแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิง สำหรับนำไปประยุกต์ใช้
ในรายวิชาปัญหาพิเศษ และการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

 

ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์

   
         คณะวิทยาศาสตร์ได้ขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2539 จากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งผ่านการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย และได้ปรับปรุงหลักสูตรต่อในปี พ.ศ.2550 โดยทำการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

Read more...
 
Page 6 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image