Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย

 คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัล “Best Paper Award” 

alt

 

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Business and Industrial Research จัดโดย Thai-Nichi Institute of Technology กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 โดย ดร.ณัฏฐิกา ได้เสนอหัวข้องานวิจัยเรื่อง. Role of α-Relaxation and Glass transition in Understanding Stickiness of Milk Solids ในภาคบรรยายและผลงานวิจัยฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ดร.ณัฏฐิกา จบการศึกษาจาก University College Cork ประเทศไอร์แลนด์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเข้าร่วมงานกับคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

         alt


 

งานทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 20 ปี

                              IMG_3134

                        งานทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 20 ปี

   คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534

เป็นต้นมา  ซึ่งครบรอบ 20 ปี ในปี 2554  และได้มีการปรับปรุงสำนักงานใหม่ 

ทางคณะจึงได้จัดงานทำบุญคณะ  เพื่อความเป็นศิริมงคลและอนุรักษ์ส่งเสริม

กิจกรรมประเพณีไทยที่ดีงาม  ภาพบรรยากาศในงานพิธี

 

คว้ารางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 betagro

นางสาวลักขณัฏฐา ใหม่คามิ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็น 1 ใน 60 ตัวแทนนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science) สัตวแพทย์ และสัตวบาล จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Betagro Food Safety Academy 2010” ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) โครงการนี้เป็นการสร้างแนวคิดอาหารปลอดภัยเพื่อคนรุ่นใหม่ปี 2010 โดยการเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และรับฟังประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ และการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในการนี้นางสาวลักขณัฏฐา และคณะ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาต่างสถาบันอีก 9 คน ยังได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ชื่อว่า Golden Ball ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแช่เยือกแข็งทำจากหมู และไข่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากเครือเบทาโกร  และได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

 

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม เปิดให้บริการจัดทำรายงาน Monitor (Environmental Monitoring)  พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) และหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งบริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาระกับผู้ประกอบการทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่าน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามงานบริการด้านอื่นๆ กรุณาติดต่อ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8:30 - 16:30 น. โทร 02-867-8082 หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 
Page 5 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image