Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

ภาพกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องข้าว

alt

ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง "วิวัฒนาการของข้าวและ การแพร่กระจายของพันธุ์ข้าว"  

โดยมีวิทยากรจาก บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายข้าวหงษ์ทอง

มาบรรยายให้ความรู้ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม  อาคาร 14 ห้อง 503  เวลา 15.00-16.30 น.


 

 

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่

alt

 

Thailand Research Expo 2012

alt

 

“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” Thailand Research Expo 2012

โดยเครือข่ายระบบวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัย

ทั่วประเทศ ในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวที ระดับชาติ

ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน

ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th

และ www.nrct.go.th  ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ


 

ผลงานอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

น้ำปลาเกลือต่ำ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

ผลงานอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

alt

น้ำปลาเกลือต่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกภายใต้ชื่อเรื่อง “Desalination of Fish Sauce by Electrodialysis” ของอาจารย์ณฐมล จินดาพรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรึ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหลายฉบับและล่าสุดในวารสาร Food Focus Thailand ฉบับเดือนมิถุนายน 2554

alt


 
Page 4 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image