Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา 2556 ซึ่งตรงกับนักศึกษาชายที่เกิดในปี 2536

ที่ไม่ได้เรียนวิชารักษาดินแดน ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จึงประชาสัมพันธ์ไปยัง

นักศึกษาชายทุกคนที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2556 นี้

จะต้องมาติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

หลักฐานที่จะต้องนำมาทำการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมีดังนี้

1. สด 9 ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง อย่างชัดเจน 3 ฉบับ  

2. สด.35 ถ่ายสำเนาอย่างชัดเจน 3 ฉบับ

   (ให้ไปรับที่อำเภอ/เขต ที่ขึ้นทะเบียนทหาร)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

4. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา พร้อมสำเนา 2 ชุด

    (ทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล)

หมายเหตุ

- ในการทำเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา 2556 นี้

   หากพ้นเวลาที่กำหนดที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแล้วนั้น มหาวิทยาลัย

   ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้กับนักศึกษาได้อีก

- นักศึกษาที่ไปติดต่อประสานงานควรแต่งกายให้ถูกระเบียบวินัย

 

Flavor workshop 2013

alt

 4th Principles of Flavor Chemistry and 

Analytical Techniques for Food Aroma Analysis

(Intensive One-Day Course)

 

ScienceCamp 2013 ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร

alt

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2556

ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2556

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

alt

 ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “4th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” (Intensive One-Day Course) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น. อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemistry, Siam University, Thailand ) เป็นวิทยากร กรุณาส่งเองสารยืนยันการสมัครพร้อมสำเนาเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชี ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2556 แฟกซ์ 02-867-8026 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย โทร 02-867-8026 มือถือ 087-6909991

 

เอกสารเพิ่มเติม 1. Download   2. Brochure1   3. Brochure2

 

 

 
Page 3 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image