การประชุมวิชาการนานาชาติ “1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry 2014”

สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Chemical Society, ACS) Division of Agricultural and Food Chemistry (AGFD)และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกาสาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand (ACS-ICSCT) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ “1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry 2014” ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ณ Montein Riverside Hotel Bangkok โดยมีสาขาการประชุมใน 4 กลุ่ม คือ

  1. Food Bioactives and Health
  2. Food Safety
  3. Dairy Products
  4. Flavor Chemistry

การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ที่มาบรรยายพิเศษถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขา และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายทางการวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

IMG 3902 IMG 3942 IMG 3949
IMG 3970 IMG 3980 IMG 3992
IMG 4002 IMG 4094 IMG 4102

 

 

Facebook Fanpage


You are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image