มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2554

              มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2554

ภาควิชาคณิตศาสตร์
รายวิชา มคอ.3
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดาวน์โหลด 
125-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

125-114 แคลคูลัส 1
ดาวน์โหลด

125-115 แคลคูลัส 5
ดาวน์โหลด

125-201 คณิตศาสตร์ 1
ดาวน์โหลด

125-203 คณิตศาสตร์ 3
ดาวน์โหลด

125-217 โครงสร้างคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
ดาวน์โหลด
126-102 หลักสถิติ ดาวน์โหลด

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น
ดาวน์โหลด

128-181 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด

 

ภาควิชาฟิสิกส์
รายวิชา    มคอ.3    

124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ดาวน์โหลด

124-102 ฟืสิกส์ทั่วไป 2
ดาวน์โหลด

124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (วศ.บ.คอมพิวเตอร์ รหัส 53 ลงมา)
ดาวน์โหลด

124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
ดาวน์โหลด

124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
ดาวน์โหลด

124-105 ฟิสิกส์ทั่วไป
ดาวน์โหลด
124-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ดาวน์โหลด

124-115 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ดาวน์โหลด
124-116 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  ดาวน์โหลด 
124-117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 ดาวน์โหลด
124-118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 ดาวน์โหลด

 

ภาควิชาเคมี
รายวิชา    มคอ.3     
123-101 เคมีทั่วไป ดาวน์โหลด

123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ดาวน์โหลด

123-111 เคมีทั่วไป
ดาวน์โหลด
123-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ดาวน์โหลด

123-113 อินทรีย์เคมี
ดาวน์โหลด

123-114 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี
ดาวน์โหลด
123-211 เคมีวิเคราะห์ ดาวน์โหลด 
123-212 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ดาวน์โหลด

123-215 ชีวเคมี
ดาวน์โหลด

123-216 ปฏิบัติการชีวเคมี
ดาวน์โหลด

159-108 เคมีทั่วไปสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์
ดาวน์โหลด

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
รายวิชา

   มคอ.3   

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด

122-111 ชีววิทยาทั่วไป (เทคโนฯ)
122-112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (การบริบาลทางเภสัช) ดาวน์โหลด 
127-329 วิศวกรรมอาหาร 2  ดาวน์โหลด 

127-330 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
ดาวน์โหลด

127-334 ระเบียบวิธีวิจัย
ดาวน์โหลด

127-421 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ดาวน์โหลด

127-427 สัมมนา
ดาวน์โหลด
127-430 การประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส ดาวน์โหลด
170-106 ชีววิทยาทางการพยาบาล ดาวน์โหลด

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รายวิชา มคอ. 3
128-110 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ดาวน์โหลด
128-112 การเขียนโปรแกรมคอมฯ 1  ดาวน์โหลด
128-181 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์  ดาวน์โหลด
128-211 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางคอมฯ  ดาวน์โหลด
128-221 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  ดาวน์โหลด
128-222 การสื่อสารข้อมูล ดาวน์โหลด
128-224 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ดาวน์โหลด
128-324 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลด
128-326 ออโตมาตาการคำนวณได้และภาษาฟอร์มอล ดาวน์โหลด
128-334 ความมั่นคงในการใช้คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
128-339 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ดาวน์โหลด
128-340 เทคโนโลยีสื่อประสม ดาวน์โหลด
128-350 การบริหารจัดการระบบเว็บ ดาวน์โหลด
128-422 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดาวน์โหลด
128-427 โครงงานคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
128-431 การจำลอง ดาวน์โหลด
128-435 การสื่อสารในระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด
128-447 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

 

 

Facebook Fanpage


You are here: Home มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2554

Sample image

usda
Sample imageSample image