มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2555

   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

125-201 คณิตศาสตร์ 1

 มคอ.3

2

125-202 คณิตศาสตร์ 2 มคอ. 3

3

125-203 คณิตศาสตร์ 3 มคอ.3 

4

125-114 แคลคูลัส 1 มคอ.3 

5

125-116 แคลคูลัส                                                        มคอ.3 
6

125-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

มคอ.3 

7

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มคอ.3 

8

121-107 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                   มคอ.3 

9

125-217 โครงสร้างคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง มคอ.3

10

125-218 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข มคอ.3

11

126-102 หลักสถิติ มคอ.3

12

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น มคอ.3

  


  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

 มคอ.3

2

 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 มคอ. 3

3

 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (วศ.บ.คอมพิวเตอร์ รหัส 53 ลงมา)       มคอ.3 

4

 124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 มคอ.3 

5

 124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 มคอ.3 
6

 124-111 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์

มคอ.3 

7

 124-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ มคอ.3 

8

170-100 ฟิสิกส์ทางการพยาบาล

มคอ.3 

 


 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

123-101 เคมีทั่วไป                                                                 

 มคอ.3

2

 123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป มคอ. 3

3

 123-111 เคมีทั่วไปสำหรับการบริบาลทางเภสัช มคอ.3 

4

 123-113 อินทรีย์เคมี มคอ.3 

5

 123-114 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี

มคอ.3 

6

 123-215 ชีวเคมี

มคอ.3 

7

 123-216 ปฏิบัติการชีวเคมี มคอ.3 

8

 170-107 ชีวเคมีทางการพยาบาล 

มคอ.3 

9

170-112 เคมีทางการพยาบาล

มคอ.3

 


 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

 121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                  

 มคอ.3

2

 121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี มคอ. 3

3

 122-211 จุลชีววิทยาทั่วไป มคอ.3 

4

122-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

มคอ.3 

5

127-221 เคมีอาหาร 1

มคอ.3 
6

127-222 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1

มคอ.3 

7

127-323 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1

มคอ.3 

8

127-324 ปฏิบัติการกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1

มคอ.3 

9

127-325 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2

มคอ.3 

10

127-326 ปฏิบัติการกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2

มคอ.3 
 11 127-430 การประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส มคอ.3 
 

12

127-457 เทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรส มคอ.3

13

127-333 การวางแผนการทดลอง มคอ.3

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555            

มคอ.3
 

Facebook Fanpage


You are here: Home มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2555

Sample image

usda
Sample imageSample image