มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2554

มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 

ภาควิชาคณิตศาสตร์
รายวิชา มคอ. 3
121-107 สถิตเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดาวน์โหลด 
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลด 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 ดาวน์โหลด 
125-202 คณิตศาสตร์ 2  ดาวน์โหลด
125-114 แคลคูลัส 1 ดาวน์โหลด 
125-115 แคลคูลัส 2 ดาวน์โหลด 
125-116 พืชคณิตเชิงเส้น ดาวน์โหลด 
125-218 ระเบียบวิเชิงตัวเลข ดาวน์โหลด 
126-316 สถิติและความน่าจะเป็น ดาวน์โหลด
126-102 หลักสถิติ ดาวน์โหลด 

 

ภาควิชาฟิสิกส์
รายวิชา มคอ. 3

124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (วศ.บ.คอมพิวเตอร์)

ดาวน์โหลด 
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ดาวน์โหลด 
124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 ดาวน์โหลด 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  ดาวน์โหลด
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 ดาวน์โหลด
124-111 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 
124-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
124-116 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 ดาวน์โหลด
124-118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 ดาวน์โหลด 
170-100 ฟิสิกส์ทางการพยาบาล ดาวน์โหลด

 

ภาควิชาเคมี
รายวิชา มคอ. 3
123-101 เคมีทั่วไป ดาวน์โหลด
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ดาวน์โหลด 
123-111 เคมีทั่วไปสำหรับการบริบาลทางเภสัช ดาวน์โหลด 
123-113 อินทรีย์เคมี ดาวน์โหลด 
123-114 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี ดาวน์โหลด 
123-213 เคมีฟิสิกัล ดาวน์โหลด 
123-214 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล ดาวน์โหลด
170-107 ชีวเคมีทางการพยาบาล ดาวน์โหลด
170-112 เคมีทางการพยาบาล ดาวน์โหลด

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
รายวิชา มคอ. 3
121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด 
127-221 เคมีอาหาร 1 ดาวน์โหลด
127-222 ปฏิบัติการเคมีอาหาร ดาวน์โหลด
127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร ดาวน์โหลด
127-224 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร ดาวน์โหลด 
127-323 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1  ดาวน์โหลด
127-324 ปฏิบัติการกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1 ดาวน์โหลด
127-428 ปัญหาพิเศษ ดาวน์โหลด
127-431 โภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด 
127-432 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร ดาวน์โหลด 
127-442 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด
127-449 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ดาวน์โหลด
127-457 เทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรส ดาวน์โหลด 

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รายวิชา  มคอ. 3
 128-113 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 128-121 เทคนิคดิจิตอล
 128-211 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางคอมฯ
 128-223 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 128-226 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
 128-321 การเขียนโปรแกรมระบบ
 128-323 การจัดการฐานข้อมูล
 128-325 ระบบปฏิบัติการ     
 128-338 พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 128-342 การวิจัยดำเนินการ
 128-345 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมฯ 
 128-346 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต
 128-421 การสร้างคอมไพเลอร์  
 128-422 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 128-427 โครงงานคอมพิวเตอร์ 
 128-437 การสืบค้นสารสนเทศ
 

Facebook Fanpage


You are here: Home มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2554

Sample image

usda
Sample imageSample image