มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

125-201 คณิตศาสตร์ 1

 มคอ.3

2

125-202 คณิตศาสตร์ 2 มคอ. 3

3

125-203 คณิตศาสตร์ 3 มคอ.3 

4

125-114 แคลคูลัส 1 มคอ.3 

5

125-115 แคลคูลัส 2                                                        มคอ.3 
6

125-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

มคอ.3 

7

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มคอ.3 

8

121-107 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                   มคอ.3 

9

126-316 สถิติความน่าจะเป็น มคอ.3

  


  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

 มคอ.3

2

 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 มคอ. 3

3

 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (วศ.บ.คอมพิวเตอร์ รหัส 53 ลงมา)       มคอ.3 

4

 124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 มคอ.3 

5

 124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 มคอ.3 
6

 124-105 ฟิสิกส์ทั่วไป

มคอ.3 

7

 124-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป มคอ.3 

8

124-115 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

มคอ.3 

9

 124-111ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ มคอ.3 

10

 124-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ มคอ.3 

 


 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

123-101 เคมีทั่วไป                                                                 

 มคอ.3

2

 

123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

มคอ. 3

3

 123-111 เคมีทั่วไป มคอ.3 

4

 123-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป มคอ.3 

5

 123-113 อินทรีย์เคมี

มคอ.3 
6

 123-114 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี

มคอ.3 

7

 123-211 เคมีวิเคราะห์

มคอ.3 

8

 123-212 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

มคอ.3 

9

 123-213 เคมีฟิสิกัล

มคอ.3 

10

 

123-214 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล

มคอ.3 

11

 123-215 ชีวเคมี 

มคอ.3 

12

123-216 ปฏิบัติการชีวเคมี

มคอ.3
13

159-108 เคมีทั่วไปสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์

มคอ.3

 


 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

 121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                  

 มคอ.3

2

 

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

มคอ. 3

3

 

122-111 ชีววิทยาทั่วไป

มคอ.3 

4

122-112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

มคอ.3 

5

122-211 จุลชีววิทยาทั่วไป

มคอ.3 
6

122-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

มคอ.3 

7

127-321 เคมีอาหาร 2

มคอ.3 

8

127-322 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 2

มคอ.3 

9

127-327 วิศวกรรมอาหาร 1

มคอ.3 

10

127-329 วิศวกรรมอาหาร 2

มคอ.3 
 11 127-330 ปฏิบัติการวิศวกรรอาหาร มคอ.3  

12

127-430 การประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส มคอ.3

13

170-160 ชีววิทยาทางการพยาบาล มคอ.3

 


 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

    ที่     

รายวิชา     ดาวน์โหลด      
1

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2556            

มคอ.3

 

 

 

Facebook Fanpage


You are here: Home มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

Sample image

usda
Sample imageSample image