Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

Royal Ploughing Ceremony

Read more...
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "6th Principle of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis"

banner flavor workshop Siam U 2016 b 001

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “6th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น.

Read more...
 

สยามร่วมใจ...สานสายใยสี่สัมพันธ์

1537270180878 1537274725985
S 3776525 S 4489230
S 1892390

 

งานวันรำลึกผู้ก่อตั้ง “อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช”

 

ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานวันรำลึกผู้ก่อตั้ง “อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช และหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


Dr.Narong

 

โครงการฝึกงานด้านเทคนิค IAESTE Thailand

 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศของ IAESTE Thailandคุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
๒. กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓. กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
๕. อายุระหว่าง ๑๘ –๓๐ ปี
๖. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ


หลักฐานการสมัคร

๑ ใบสมัคร (สามารถใช้สาเนาใบสมัครหรือ Download ใบสมัครได้ )
๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จานวน ๓ ใบ
๓ ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท
๔ ค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา ๑๐๐ บาท
๕ สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา (นาตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
๖ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ต้องออกไม่เกิน ๓๐ วันนับจากวันที่สมัคร
๗ ใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) เป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ต้องออกไม่เกิน ๓๐ วันนับจากวันที่สมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/p-apply.php

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image